Is het kabinet Rutte een ramp of een zegen voor de stad Den Haag?

Drie weken terug verscheen hier de vraag of het kabinet Rutte een ramp of een zegen is voor (de stad) Den Haag. U heeft gereageerd, nu is het woord aan de politici. Vorige week beantwoorde David Rietveld (GroenLinks) de vraag (hierrr!). Deze week doet Martin Wörsdörfer (VVD) dat.

Is het kabinet Rutte een zegen of ramp voor de stad Den Haag? De vraagstelling van deze maand was even slikken. Het geeft toch een dubbel gevoel: enerzijds ben ik blij met het kabinet waarin de VVD de grootste partij is en ben ik geneigd Rutte te verdedigen – beoordeel het kabinet op zijn daden. Anderzijds is er natuurlijk toch wel het één en ander aan te merken op het regeerakkoord in het algemeen en met het oog op Den Haag in het bijzonder. Verder was mijn verwachting dat de stelling een stortvloed aan geklaag over allerlei ingrepen zou oproepen. Dat is lastig reageren. Het zou een ad hoc reactie zijn, waarbij visie ontbreekt. Het zou bovendien vanuit de verdediging zijn. En lastig is ook dat die klachten toch zeker voor een deel terecht zouden zijn. Maar laat ik beginnen met mijn algemene gedachten over de beoordeling van dit kabinet.

Te ver doorgeschoten
Ik ben er van overtuigd dat we in Nederland zijn doorgeschoten, heel ver zijn doorgeschoten, wat betreft sturing en betutteling door de overheid. Veel erger is dat de Nederlander het idee heeft kunnen krijgen dat hij overal recht op heeft, maar daarbij uit het oog is verloren dat er ook plichten aan verbonden zijn. Dat mag je van sommige politici niet zeggen , want daarmee kom je aan de verworvenheden van de mensen. Dan ben je hard, en heb je geen oog voor de noden van de bevolking. Met name linkse partijen zijn er goed in daar – al dan niet fijntjes – op te wijzen. Op zichzelf is dat logisch, want links meent het alleenrecht te hebben om voor de bevolkingsgroepen te spreken die het minste hebben. Dit is één van de vooroordelen waar ik me als liberaal en VVD-er tegen moet wapenen: het linkse monopolie op het hart voor mensen die het minder hebben is natuurlijk een zorgvuldig gefabriceerd fata morgana. Verantwoordelijkheidsbesef stroomt een echte liberaal door de aderen; niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn omgeving. Wij zijn groot voorstander van een sociaal vangnet. Maar dan wel alleen voor die mensen die niet kunnen en niet voor degenen die niet willen werken.

Politiek is keuzes maken. Het draait altijd om geld. En geld is schaars. Dat betekent dat je als regering niet maar meer en meer uit kunt geven. Dat houdt een keer op en dat moment is al een tijdje daar. Het lijkt alleen dat het echt uit de hand moest lopen, voordat de geesten rijp waren voor stevige ingrepen.

Trendbreuk
In deze lange inleiding zit de kern van mijn enthousiasme over dit regeerakkoord. Het akkoord lijkt namelijk een trendbreuk met eerdere regeringen in te houden. Het kabinet zet er op in om de balans tussen rechten en plichten te herstellen. Dat is wat mij betreft de rode lijn.

Deze trendbreuk kan met name impact hebben op het zelfredzamer maken van mensen, maar zeker ook van allerlei instellingen. Want hoe kan het nou toch dat zo velen naar de overheid kijken om daar hun hand op te houden? Het is toch te dol dat alle culturele instellingen op de achterste benen staan nu er stevig wordt ingegrepen in die sector? Ze kunnen zich beter richten op het bereiken van mensen die bereid zijn privaat te sponsoren (legaat, schenking, erfenis). Of nadenken over hoe ze met een beter prijsbeleid meer inkomsten kunnen binnenhalen. De bezuinigingen dwingen instellingen – terecht – om de eigen organisatie door te lichten. Enige financiële tucht is daarbij onontbeerlijk. En ik vind dat organisatoren van podiumkunst, muziek en beeldende kunst hun prijzen kunnen verhogen om bezuinigingen op te vangen. Dat schreven wij ook in ons Haags VVD verkiezingsprogramma. Ik geloof echt niet dat alle musea leeg blijven als kaartjes twee euro duurder worden. Maar in dat licht vind ik de verhoging van het BTW tarief buitengewoon ongelukkig; dat is van buitenaf ingrijpen in de kaartprijs waar de sector zelf niets aan heeft. Geld schrapen dus en dat had ik graag anders gezien.

Aanpak armoedeval
Ook het feit dat er met alle mogelijke middelen wordt geprobeerd om ieder aan het werk of naar school te krijgen, spreekt mij zeer aan. Een baan is namelijk de beste sociale zekerheid. Sociaal beleid moet daarom altijd gericht zijn op het vinden van werk, stage of opleiding: weg uit de uitkering. Ik zou ook liever over beleid tegen armoede spreken dan over armoedebeleid. C’est le ton qui fait la musique!

Daarom is het goed dat er aan de armoedeval wordt gewerkt. Die armoedeval betekent dat mensen die vanuit een uitkering gaan werken daar financieel niet beter van worden. Dat komt omdat ze dan niet langer recht hebben op allerlei ondersteunende maatregelen. Ik kan het een calculerende burger eigenlijk niet eens kwalijk nemen als ze dan niet echt een prikkel ervaren om te gaan werken (hoewel je hoopt dat men zich wil ontwikkelen, onder de mensen wil zijn en een bijdrage wil leveren aan de maatschappij). Om mensen die prikkel wel te geven is het goed dat armoederegelingen versoberd worden. De paradox is overigens dat als we er in slagen meer mensen uit die regelingen te krijgen, er meer geld is voor de mensen die het echt nodig hebben.

Wat ik in dit verband op lokaal niveau vooral spannend vind, is de zoektocht naar de werkgelegenheid voor de mensen die in re-integratietrajecten zitten en gesubsidieerde arbeid doen. In Den Haag lijkt het programma economie zich momenteel louter te richten op high tech bedrijven en ook in het regeerakkoord zie ik met name focus op innovatie. Maar ik denk dat je ook extra fabrieken nodig hebt. Mensen zullen moeten worden omgeschoold voor bijvoorbeeld (eenvoudig) werk in de zorg. Dit is voor mij een punt waar we met man en macht denkkracht in moeten stoppen. Om buiten bestaande paden te zoeken naar een oplossing dat er simpelweg werk is.

Uitkeringen Rijk aan Den Haag
Het feit dat kabinet Rutte stevig gaat korten, is op de langere termijn een zegen voor Nederland en dus zeker ook voor Den Haag. Maar wat betreft de bijdrage die we de komende jaren van het Rijk zullen krijgen ben ik nog lang niet gerustgesteld. David meldt terecht dat er niet gekort wordt op het gemeentefonds, maar dat is niet de enige uitkering die Den Haag van het Rijk ontvangt. Het mes gaat wel stevig in brede doeluitkeringen (geld dat Den Haag van het Rijk krijgt voor een specifiek doel), bijvoorbeeld voor verkeer en vervoer. Dat betekent dus dat Den Haag zaken zelf zal moeten gaan bekostigen. Voor de Haagse begroting blijft voorzichtigheid wat mij betreft dan ook het devies.

Waar is de visie?
Dan wil ik toch kort nog één opmerking maken specifiek met het oog op het stuk van David. Kijk, ik begrijp heel goed dat oppositiepartijen inzoomen op alle verworvenheden die zullen worden geschrapt. Dat is feitelijk ook hun taak. Alleen daaruit blijkt dan helaas niet een visie over hoe het dan wel moet. Volgens mij heeft het kabinet die visie en daar zal ook Den Haag veel aan gaan hebben.

Overigens ben ik progressief genoeg om mee te voelen met David. Ik had graag gezien dat er voortvarender actie was genomen met betrekking tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En ook de woningmarkt behoeft een andere aanpak. De column van Bouman in het FD raakte me. Zijn stelling is dat pas als elke partij bereid is de status quo te doorbreken, wij echt kunnen hervormen. “Het schip maakt water, maar de Nederlanders maken ruzie over de kleur van het reddingsvest.” Na de trendbreuk die nu hopelijk zal volgen, zullen er nog veel andere dingen geregeld moeten gaan worden. En dat zie ik dan graag in handen van progressief liberalen.

, ,

8 Responses to Is het kabinet Rutte een ramp of een zegen voor de stad Den Haag?

 1. Raaphorst november 22, 2010 at 12:30 pm #

  Toch zullen we de komende jaren te maken gaan krijgen met enorme werkeloosheid. Het is echt keihard afscheid nemen van de industriële revolutie en opgaan in een kenniseconomie waarbij plaats en tijd niet meer van belang zijn. De impact van globalisering zal enorm zijn. Groter dan de industriële revolutie. Sneller ook. Op strategisch niveau hoor ik daar binnen de politiek niemand over. Deze kenniseconomie, ingezet door internet, wordt ontkent, zo lijkt het.

  We zijn het eens dat arbeid belangrijk is, maar op dit vlak gaan nu juist de grootste veranderingen plaatsvinden. Tot op heden konden mensen werk doen omdat het moest, gewoon luisteren naar de baas en je ding doen. Dat principe stort in. Mensen moeten vanuit passie gaan werken. En bedrijven die dat niet snappen en erop inspelen bestaan straks niet meer. Neem de NS, als die niet gaat erkennen dat er binnen het publiek veel meer expertise zit dan zij in huis hebben, dan zullen de problemen die er nu zijn nog wel een tijdje doorgaan.

  Passiewerk, heeft de toekomst. En de mensen en bedrijven die dat eng of zelfs hiërarchisch gezien gevaarlijk vinden krijgen het moeilijk de komende jaren. Ook de politiek krijgt het moeilijk vanwege die redenen. Het volk is namelijk slimmer. Het volk heeft namelijk niet als ‘drive’ geld, salaris, maar gewoon een sterke wil. Een sterke wil in combinatie met publicatiekanalen (blogs, wikipedia) en tools zorgt voor betere oplossingen dan de gevestigde orde kan bieden. Kijk maar eens wat het volk tijdens rampen doet. Zie de blogs rondom 11 september 2001, de metro-aanslagen in Londen van 2005 en de Enschede-ramp. In al die gevallen kwam het volk in actie qua berichtgeving (de ramp gebeurde op zaterdag, de krant moest wachten tot maandag, maar online gebeurde er op de blogs in het weekend van alles). Maar nu, jaren later, zijn er nog steeds mensen die dit ontkennen. Ik spreek ze vaak, journalisten die te lang op het oude medium werkzaam zijn. Straks verdwijnen alle kranten. Verschuift het nieuws naar lokaal terwijl de strategen jaren geleden alle stadskranten eerst hebben doen laten verdwijnen. Ik kan zo nog lang doorgaan met mijn voorbeelden.

  Een positief punt is dat het volk zich echt verzet. Online maar ook offline. Zie de enorme demonstraties van de laatste tijd. Het volk zal zich steeds vaker offline gaan verzetten zo voorspel ik. Ingegeven door het ontkennen van de overheid en bedrijfsleven als het gaat om de kennis die het volk heeft. Het volk maakt heden ten dage het nieuws, het vermaak. Het volk organiseert en verandert. Een slimme overheid speelt hierop in, een slechte overheid gaat hieraan ten order. Dat laatste zien we nu gebeuren.

  Ik ben het met je eens dat de betutteling van de overheid veel te ver is doorgeslagen en dat het liberaal denken een essentieel onderdeel zou moeten zijn van het moderne leven. Mensen zullen de komende jaren op zoek moeten naar hun eigen kracht, zelfstandig en georganiseerd. En die drive, is ergens heerlijk gezond zolang de echt hulpbehoevenden daar niet het slachtoffer van gaan worden.

  Positief is dus de zelfredzaamheid van het volk. Daar zou de overheid zich op moeten richten want dat is iets dat juist in een kenniseconomie kinderspel wordt. Punt is, de overheid, de regering heeft dit inzicht niet. De fabriek is dood. Data is de revolutie.

 2. Robert november 22, 2010 at 12:34 pm #

  “Om mensen die prikkel wel te geven is het goed dat armoederegelingen versoberd worden.”

  Dus de VVD/Rutte-oplossing is: maak de armen nog wat armer? Het moet gezegd worden, dat past wel in mijn beeld van rechts.

  Zou het niet een betere prikkel zijn als werken in ieder geval een menswaardig minimumloon oplevert?
  In mijn omgeving werken bijvoorbeeld een aantal mensen in de schoonmaak (soms zelfs in twee banen, dag én nacht) en het is te triest voor woorden wat zij maandelijks overhouden. Terwijl hun bazen in alle opzichten uit de wind gehouden worden, ook dit nieuwe kabinet.

 3. Robert november 22, 2010 at 12:37 pm #

  Correctie: laatste zin moet zijn “… ook DOOR dit nieuwe kabinet.

 4. Gerard november 26, 2010 at 12:38 pm #

  Realiseert schrijver zich, dat de VVD vanaf 1994 tot in 2007 mede deel heeft uitgemaakt van de landelijke regering? Ik geloof het niet echt want sinds deze lieden de adem van de PVV in de nek voelen worden ze steeds huichelachtiger! P.S. Ik ben tegen iedere vorm van geweld en tegen iedere vorm van het maken van misbruik! Ik ben het er ook mee eens, dat een ieder in beginsel voor zichzelf dient te zorgen! Ik ben een groot voorstander van nivelleren – het is helemaal nergens voor nodig, dat mensen aan de top miljoenen en miljoenen per jaar kunnen verdienen en de laagstbetaalden amper 20 tot 25.000 Euro! Ik vind natuurlijk ook, dat opleiding, initiatief, verantwoording enz. hoger beloond wordt maar ik houd tegen, dat de ene mens (top) minstens 40 keer meer waard is dan een ander!

 5. Raaphorst november 26, 2010 at 12:45 pm #

  @Gerard: applaus! Zo eens.

 6. Martin Wörsdörfer november 26, 2010 at 2:16 pm #

  @Gerard Volgens mij zijn we het eens, in je P.S. staan goeie punten. Ik zie alleen de kwalificatie ‘huichelachtig’ niet helemaal (of eigenlijk: helemaal niet).

 7. Gerard november 26, 2010 at 5:48 pm #

  Martin. Ik vind het dus onbegrijpelijk, dat de VVD in de constructie van het minderheidskabinet met CDA met gedoogsteun van de PVV plaats heeft genomen! Huichelachtig noem ik de standpuntbepaling van de VVD met betrekking tot meer dan 1 paspoort – evenzo van de PVV want 3 jaar geleden was er geen verschil betreffende het tweede paspoort!

 8. Renesmurf november 27, 2010 at 9:19 pm #

  Alleen al het feit dat je blij bent met zoiets als de VVD maakt je geen knip voor de neus waard.
  Zulke mensen moeten trivianten, en niet 2voor12 doen.

  Maar hoe dan ook, we zitten er maar mooi mee.

Hofstijl, het laatste woord uit Den Haag